Навігація
ГОЛОВНА
ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ДЛЯ УЧНІВ 7-х КЛАСІВ
ДЛЯ УЧНІВ 8-х КЛАСІВ
ДЛЯ УЧНІВ 9-х КЛАСІВ
ДЛЯ УЧНІВ 10-х КЛАСІВ
ДЛЯ УЧНІВ 11-х КЛАСІВ
АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ ЕНЕРГІЇ
ЕКОЛОГІЯ
СТОРІНКА ВЧИТЕЛЯ
ФОТО ГАЛЕРЕЯ
ЦІКАВО ЗНАТИ
РОЗВАГИ
Логин
Имя

ПарольВы не зарегистрированны?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
На сайті
Гостей: 1
На сайті немає зареєстрованих користувачів

Зареєстровано: 291
Активні користувачі сайту
Волков Віталій
8-А клас

Дромашко Сергій
8-А клас

Мазур Владислав
8-А клас

Оверчук Михайло
8-А клас

Мокієвець Альона
8-Б клас

Антішин Роман
9-Б клас

Горецька Дар`я
9-Б клас

Петричук Сергій
9-Б клас

Фалько Владислав
9-Б клас

Запапанін Владислав
9-В клас

Матвієнко Марина
10-А клас

Яременко Вікторія
10-А клас**************************
Погода
Кіровоград 

www.gre4ka.com.ua - Молодіжний онлайн-журнал Гречка Пройди опрос и получи деньги
Електролічна дисоціація
І. ЕЛЕКТРОЛIТИ - це речовини, розчини або розплави, яких проводять електричний струм. Провідниками електричного струму є метали в твердому та розплавленому станi, водні розчини солей, лугів, кислот. В той же час солі, основи в твердому станi, кислоти в рідкому та газоподібному станi, дистильована вода, прості сполуки неметалів (О 2 Cl2), більшість органічних речовин електричний струм не проводять.

ІІ. ЕЛЕКТРОЛIТИЧНА ДИСОЦIАЦIЯ - це процес розпаду речовини на iони пiд час розчинення у водi чи іншому полярному розчиннику, або під час розплавлення. Положення теорії електролітичної дисоціації (С.Арренiус).

1. Електроліти при розчиненні у воді чи розплавленні розпадаються на iони - позитивно та негативно заряджені. Сильні електроліти дисоціюють повністю, слабкі електроліти - частково.

2. Під дією електричного поля позитивно заряджені iони рухаються до катоду (вони називаються катіонами), а негативно заряджені iони - до аноду (вони називаються аніонами).

3. Дисоціація це оборотний процес: паралельно з розпадом молекул на iони протікає протилежна реакція - об'єднання iонiв в молекули (асоціація). Між цими процесами встановлюється динамічна рівновага.

4. Iони, що утворились, в водних розчинах оточенi гiдратною оболонкою.

ІІІ. МЕХАНIЗМ ЕЛЕКТРОЛIТИЧНОЇ ДИСОЦIАЦIЇ. ГІДРАТАЦІЯ ІОНІВ.

Причиною електролітичної дисоціації у водних розчинах є взаємодія молекул води
з речовиною. Диполі води притягують iони, що знаходяться у вузлах ґраток кристалів i
якщо сила взаємодії iонiв з молекулами води перевищує силу зв’язків між iонами в
кристалі то речовина розпадається на iони (приклад кристал NaCl). Полярні молекули (HCl, H2SO4) також можуть розриватися під дією молекул води. У водних розчинах найкраще розпадаються сполуки з iонними зв'язками - солі, луги, i сполуки з сильнополярними ковалентними зв'язками (сильні неорганічні кислоти). Погано або зовсім не дисоціюють сполуки з малополярними або неполярними ковалентними зв'язками. Iони відрізняються від нейтральних атомів чи молекул наявністю електричного заряду, хімічними властивостями. Наприклад, металічний натрій бурхливо розкладає воду, а iон натрію з водою не взаємодіє. Кожен електроліт утворює катіони та аніони. Ці iони оточені полярними молекулами води - тобто гідратовані. Так, iон водню Н+ утворює iон гiдроксонiю - Н3О+ (Н+ + Н2О = Н3О+), або більш складні iони - Н(Н2О)2+ (спрощено записують Н+). Набагато більше молекул води орiєнтується навколо iонiв лiтiю, натрію, калію. Наявність гідратної оболонки перешкоджує об'єднанню iонiв в недисоцiйовану молекулу.

IV. ВЛАСТИВОСТI КИСЛОТ, ОСНОВ, СОЛЕЙ

Кислоти - це електролiти, якi пiд час дисоцiацiї утворюють катіони водню (iнших
катіонів не утворюють) та аніони кислотного залишку.

HCl = H+ + Cl-

Багатоосновнi кислоти дисоціюють ступiнчасто:

H3PO4 = H+ + H2PO4- 1 ступінь

H2PO4- = H+ + HPO4 2- 2 ступінь

HPO4 2- = H+ + PO4 3- 3 ступінь

Основи - це електроліти, якi пiд час дисоціації утворюють гiдроксид-iони (iнших анiонiв не утворюють) та катiони металiв, чи металоподiбних груп.

KOH = K+ + OH-

Багатокислотнi основи дисоціюють ступiнчасто:

Сa(OH)2 = CaOH+ + OH- 1 cтупiнь

CaOH + = Ca2+ + OH- 2 ступiнь

Амфотерні гідроксиди - це електроліти, якi під час дисоціації утворюють як катіони водню, так i гiдроксид-анiони.

Zn2+ + 2OH- = Zn(OH)2 = H2ZnO2 = 2H+ + ZnO2 2-

або більш точно

Zn2+ + 2OH- = Zn(OH)2 + 2H2O = 2H+ + [Zn(OH)4]2-

Солі - це електроліти, які під час дисоціації утворюють катіони металів (металоподібної групи) та аніони кислотних залишків.

NaCl = Na + + Cl-
(NH4)2SO4 = 2NH4 + + SO4 2-

Кислi Солі при дисоціації утворюють крім того катіони водню, а основні солі - гiдроксид-анiони.
KHSO4 = K+ + H+ + SO4 2-

Mg(OH)Cl = Mg2+ + OH- + Cl-

V. СТУПIНЬ ЕЛЕКТРОЛIТИЧНОЇ ДИСОЦIАЦIЇ


Це відношення числа молекул, що розпались на iони до загального числа розчинених молекул.

a = n/N де: n - число дисоцiйованих молекул N - загальне число розчинених молекул Ступінь дисоціації вимірюють у частках одиниці, або у вiдсотках.
Так, a = 0,05 означає, що 5 молекул зi 100 (5%) розпалось на iони. На ступiнь дисоцiацiї впливають:

1. Природа розчиненої речовини - в залежності від характеру зв’язків одні речовини майже повністю розпадаються на iони (сильні електроліти), а iншi - дисоціюють погано (слабкі електроліти).

2. Ступінь дисоціації зростає при підвищенні температури.

3. Розбавлення розчину - підвищує ступінь дисоціації (це особливо характерно для слабких електролітів).

4. Дисоціація слабких електролітів гальмується в присутності сильних електролітів, що утворюють однойменні iони. Так, сильна кислота гальмує дисоціацію слабкої кислоти, а сильна основа - слабкої основи). Слабкі електроліти мало впливають на дисоціацію сильних електролітів.

VI. СИЛЬНI ТА СЛАБКI ЕЛЕКТРОЛIТИ


Сильні електроліти - ступінь дисоціації перевищує 30-40%. 2

1. Майже всі розчинні солі. Найкраще дисоціюють солі утворені однозарядними основами та кислотами (NaCl, NaBr, KI, NH4Cl i т.д.).

2. Багато неорганічних кислот: H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI, H2MnO4, HMnO4, HIO3, HBrO3,
HClO3, HClO4.

3. Основи лужних та деяких лужноземельних металів: LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2.

Середні електроліти - ступінь дисоціації - 5 - 30%. До них належать - H3PO4, H2SO3, HF, HCOOH та iншi. Часто середні електроліти зараховують до сильних. Слабкі електроліти - ступінь дисоціації менше 5%.

1. Малорозчинні солі - CaCO3, CaSO4, BaCO3, BaSO4, HgCl2, AgCl i т.д.

2. Майже всі органічні кислоти

3. Деякі неорганічні кислоти - H2CO3, H2S, HNO2, H2SiO3, H4SiO4, HClO, HBrO, H3AsO3, H3BO3, HCN та iншi.


4. Всi основи, амфотерні гідроксиди , органічні аміни - Be(OH)2, Mg(OH)2, NH4OH,
Mn(OH)2, Fe(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3, Zn(OH)2, СH3NH2 та iншi (за винятком основ лужних
та деяких лужноземельних металів).

5. Вода

VII. КОНСТАНТА ДИСОЦIАЦII (К).


Оскільки ступінь дисоціації залежить від концентрації електролітів, то використовують показник, який не залежить від концентрації - константу дисоціації (iонiзацiї).

Це - відношення добутку рівноважних концентрацій iонiв до рівноважною концентрації недисоцiйованих молекул. Наприклад, константа дисоціації оцтової кислоти

CH3COOH = CH3COO- + H+

визначається за формулою:

в загальному вигляді

Константа дисоціації не залежить від концентрації електроліту, але збільшується
при підвищенні температури.

VIII. ДИСОЦIАЦIЯ ВОДИ. ІОННИЙ ДОБУТОК ВОДИ

Вода, є слабким амфотерним електролітом i дисоціює на катіони Гідрогену та гiдроксид-iони:

Н2О = Н+ + ОН-

(взагалі реакція йде так: H2O + H2O = H3O+ + OH-) Константа дисоціації води це дуже маленька величина і при 25 С на іони розпадається тільки 10-7 моль/л молекул води. Константа дисоціації води описується формулою:

К = 1,8 .10-16 [H2О]

Концентрацію недисоційованих молекул води можна не враховувати, оскільки ця
величина є практично незмінною в порівнянні з незначною кількістю дисоцiюючих
молекул води. Тому в спрощеному вигляді константу дисоціації записуємо як іонний
добуток води.

Кводи = [H+] [OH-] = 10-7 х10 -7 = 10-14

(Т = 298 К)

Іонний добуток води величина стала i залежить тільки від температури. При
підвищенні температури дисоціація води, як більшості інших сполук, зростає, тому
збільшується i іонний добуток води.

В чистій воді концентрація iонiв Гідрогену дорівнює концентрації гiдроксид-iонiв - [H+]
= [OH-] = 10-7 моль/л. Розчин, в якому концентрації iонiв Гідрогену та гiдроксид-iонiв
однакові є нейтральним.

Якщо до нейтрального розчину додати кислоту, то концентрація iонiв Гідрогену збільшиться. Внаслідок цього рівновага Н2О = Н+ + ОН- змiститься в сторону утворення недисоцiйованих молекул води i концентрація гiдроксид-iонiв зменшиться у стільки разів у скiльки зросте концентрація iонiв водню. Наприклад, якщо [H+] = 10-3 то [OH-] = 10-11, але iонний добуток води залишиться тим же 10-14. Розчин, в якому концентрація iонiв Гідрогену перевищує концентрацію гiдроксид- iонiв є кислим. Розчин, в якому концентрація гiдроксид-iонiв перевищує концентрацію iонiв Гідрогену є лужним.

Оскільки іонний добуток води стала величина, то знаючи концентрацію одного
iона легко можна знайти концентрацію iншого. Наприклад, знайдемо концентрацію
iонiв H+ та OH- в розчин· HCl з концентрацією 0,01 моль/л (a = 100%). Концентрація
iонiв водню = 10-2 моль/л. Звідси концентрація гiдроксид-iонiв буде: 10-14 - 10-2 = 10-12 моль/л.

Реакцію середовища звичайно виражають через концентрацію iонiв Гідрогену, хоча можна виражати i через концентрацію гiдроксид-iонiв. Для зручності використовують показник рН.

Водневий показник (рН) - це від’ємний десятковий логарифм концентрації iонiв Гідрогену.

рН = -lg [H+]

Так, при концентрації Гідрогену-iонiв = 10-3 моль/л, рН = 3,0, а при концентрацiї 3,0 .
10-4моль/л, рН = -(lg3,0 + lg10-4) = -0,47 + 4 = 3,53.

В залежності від значення рН розрізняють середовище:

нейтральне - рН = 7,0
слабкокисле - рН = 4,0-7,0 (молоко - 6,6-6,9; томатний сік - 4,0-5,0)
сильнокисле - рН = 0 - 3,0 (шлунковий сiк = 1 - 2; 0,1М НСl = 1,0).
слабколужне - рН = 7,0 - 10,0 (кров = 7,35 -7,45; морська вода - біля 8)
сильнолужне - рН = 11-14 (25% аміак = 11,8; 0,1М NaOH =13,0).


Визначення рН проводиться за допомогою індикаторів. Наприклад, фенолфталеїн при рН нижче 8,0 - безбарвний, а вище 8,0 стає малиновим; метилоранж до рН 3,0 має червоне забарвлення, а вище 3,0 - жовте, лакмус до рН 6,0 має червоне забарвлення, а вище 6,0 - синє. Бiльш точно рН вимірюється за допомогою спеціальних приладів - рН-метрiв. Визначення рН має велике значення для хімії, агрохімії та медицини.

IX. ВИЗНАЧЕННЯ рН РОЗЧИНІВ СИЛЬНИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ

Вважають, що ступінь дисоціації сильних електролітів дорівнює одиниці. Тоді, при
дисоціації кожної молекули кислоти утворюється кількість йонів Гідрогену, що дорівнює
основності кислоти, а загалом

[H+] = Z · C

где Z — число еквівалентності кислоти (фактично — її основність) С — молярна концентрація розчину кислоти.

Очевидно, що в розчинах сильних кислот концентрація йонів Гідрогену дорівнюватиме нормальності розчину. Подібним чином, для розчинів лугів

[ОH- ] = Z · C

де Z — число еквівалентності основи (фактично — її кислотність)
С — молярна концентрація розчину лугу.

Очевидно, що в розчинах лугів концентрація гідроксид-йонів дорівнюватиме
нормальності розчину.


X. ВИЗНАЧЕННЯ рН РОЗЧИНІВ СЛАБКИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ

Для слабких електролітів дисоціація відбувається лише за першим ступенем.
Концентрацію Гідроген - іонів для розчинів слабких кислот можна знайти за виразом

[H+] = a · C

де a - ступінь дисоціації кислоти, С — молярна концентрація кислоти у розчині.

Концентрацію водневих іонів для розчинів слабких основ можна знайти за
виразом

[ОH-] = a · Cb

де a - ступінь дисоціації основи , С — молярна концентрація основи у розчині.


Джерело інформації:
мережа INTERNET


Опублікував Валентина 10 Января 2010, 12:50:49· 7 Коментаріїв · 11763 Прочитань · Для друку
 
Комментарі
Anatoliy 10 Января 2010, 13:52:58
Вікторіє, дякую за статтю. Пиши.
Лєна 12 Января 2011, 13:41:41
Спасибі, за статтю!:)
Omega Seamaster Watch Collection Updated With Cali 06 Ноября 2012, 13:00:45
out in advance!? (also, you don't would like to possibility possessing any black paint someway caught on you on your wedding ceremony day!)A large thanks once more to for capturing every one of these great images!
These Chevron Streamers could be an exciting and simple technique to embellish your bridal shower or vacation get together. Here is an inventory from the equipment you will want (revealed underneath) : a pencil, bone folder (or butter knife), ruler, scissors rolex watches replica , roger dubuis watches stencil paper, a sheet of graph paper and crepe paper streamers (coloration of one's option) fake rolex for sale fake rolex for sale . Stage one:?Draw your chevrons. This is when the graph paper turns into tremendous helpful franck muller watches prices replica audemars piguet royal oak . Rather than griding out your paper by hand, you can?use the squares to?
charles 31 Декабря 2012, 07:22:33
other treatment options. A steam space robes de marie ballon robes de marie ballon robe marie taille plus robe marie taille plus , sauna and/or spa provides an additional part of peace robe de marie sans bretelles robe de marie sans bretelles . Some spas present good foods with the decision of nutritious dishes. This type of bachelorette get together allows the bride unwind and fasten along with her close friends although abandoning the tension of arranging a marriage robe de demoiselle d'honneur robe de demoiselle d'honneur . Quite a few brides get so swept up inside the details on marriage ceremony preparing they forget about to benefit from the relationship. A spa retreat bachelorette celebration is really a excellent resolution. robes de marie clbrit robes de marie clbrit Unique Dance ClassesA somewhat a lot more risque robe de marie plage robe de marie plage , robe de marie plage robe de marie plage but loads of entertaining, is unique dancing classes. These get-togethers became much more commonplace since pole dancing programs are starting to
???? ??? 2013 17 Августа 2013, 04:31:29
Just how do i import Safari social tagging and other spaces from one end user membership even to another?
<a href="http://www.bvlgarieshop.asia/bvlgari-????-???-c-2.html" title="???? ??? 2013">???? ??? 2013</a>
Henry 15 Декабря 2014, 00:35:17
Hi, its pleasant post on the topic of media print, we all understand media is a wonderful source of information.

Feel free to surf to my web-site - Sofa Bed Murah Murah
Forest 15 Марта 2015, 23:34:33
When I initially commented I seem to have clicked on the -Notify
me when new comments are added- checkbox and from now on each time a
comment is added I receive 4 emails with the same comment.
There has to be an easy method you can remove me from that service?

Thank you!

My web blog :: drug store
 
Додати комментарії
Им'я:
*Провірочний код:

*Введіть провірочний код:smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley
Запретить смайлики в комментаріях

 

Copyright © 2008

1,257,077 унікальних відвідувачів

Powered by PHP-Fusion
Modified by PHP-Fusion SF Group © 2007 - 2015
version 6.01.18.4